Wij willen u door middel van ons privacy beleid informeren over de persoonsgegevens die wij verzamelen en over de verwerking van deze data binnen ons bedrijf.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van ons privacy beleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Ons adres is:
Emiel Coppietersstraat 42
8620 Nieuwpoort
België

Geregistreerd onder ondernemingsnummer: BE0784211841

Informatie over de registratie en verwerking van uw gegevens

De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform het wettelijke kader opgelegd door de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 in voege treedt.

In onze database verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf verwerkt en beheerd in functie van alle commerciële activiteiten van ons bedrijf.  Wij bewaren hiervoor bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, adres, algemeen telefoonnummer en algemeen email adres) en contactgegevens  (naam, aanspreektitel, functie, telefoonnummer, persoonlijk email adres, gsm nummer en geboortedatum (wij zorgen voor een leuke attentie met uw verjaardag) van onze klanten en leveranciers, hun medewerkers, personeel en andere nuttige contactpersonen.

De doeleinden van deze gegevensverwerking zijn : opvolgen van commerciële vragen en offertes, het uitvoeren van een overeenkomst, de boekhouding, het beheer van onze klanten en leveranciers, het toesturen van commerciële en promotionele informatie en het naleven van alle wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit onze activiteiten.

Uw gegevens worden niet gedeeld met of verkocht aan derden. Uw gegevens worden enkel gedeeld met andere bedrijven of  partijen waarmee wij contractueel verbonden zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of boekhoudkundige en andere wettelijke verplichtingen. Het betreft hier enkel commerciële partners van ons bedrijf die in functie van een commercieel voorstel of de uitvoering van een overeenkomst, boekhouder, onderaannemers en overheid.

Veiligheid van uw gegevens

ClearandClean BV hecht veel belang aan een veilige, correcte en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

U wil ClearandClean BV contacteren in verband met ons privacy beleid?

• Hebt u vragen over ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:
– via e-mail: info@clearandclean.be
– telefonisch: +32 499/83.32.09
– schriftelijk: Emiel Coppietersstraat 42 8620 Nieuwpoort

• Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)

Rechten als betrokkene

Op eenvoudig verzoek verlenen wij kosteloos toegang tot de informatie die wij over u bijhouden en na te gaan waarvoor deze gegevens gebruiken. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op eenvoudig verzoek verlenen wij de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij zouden bijhouden, te corrigeren of te vervolledigen. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te corrigeren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op eenvoudig verzoek kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Wij kunnen de gegevensverwijdering of – beperking weigeren als blijkt dat deze informatie noodzakelijk is voor het vervullen van onze wettelijke en boekhoudkundige verplichtingen, de uitvoering van een overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te wissen of te beperken, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op eenvoudig verzoek kan u een eerdere toestemming voor verwerking van persoonsgegevens terug intrekken. Deze persoonsgegevens zullen dan nog enkel verwerkt worden als blijkt dat deze informatie noodzakelijk is voor het vervullen van onze wettelijke en boekhoudkundige verplichtingen, de uitvoering van een overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Als u uw persoonlijke gegevens wenst terug in te trekken, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres

ClearandClean BV respecteert de legitieme verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Belgische regelgeving en de GDPR wetgeving. Als u echter toch van oordeel bent dat er binnen ClearandClean BV geen gevolg wordt gegeven aan enig verzoek en u van oordeel bent dat uw rechten hierdoor zijn geschonden kan u hiervoor een klacht neerleggen bij de Privacy Commissie.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. 02 274 48 00

Fax. 02 274 48 35

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

uw e-mailadres als u dit invult in het contactformulier

alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt in het contactformulier

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie.